Cisco Networks Certification Program » Khóa học CCNP Enterprise SD-WAN Solutions – ENSDWI (300-415)

Thời gian khóa học: 40 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Hoàn thành chương trình học Khóa Học CCNA - Implementing and Administering Cisco Solutions (200-301)  và CCNP Enterprise Core (ENCOR 300-410) hoặc tương đương. 

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

Khóa học Implementing Cisco SD-WAN Solutions – ENSDWI (300-415) là một trong 6 khóa học tự chọn trong chương trình CCNP Enterpirse. Khóa học CCNP Enterprise SD-WAN Solutions – ENSDWI (300-415) cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về thiết kế, triển khai, cấu hình và quản lý các giải pháp SD-WAN của Cisco. 


Khóa học CCNP Enterprise SD-WAN Solutions – ENSDWI (300-415) tại WAREN cung cấp cho bạn đầy đủ các kiến thức để có thể tham dự kỳ thi ENSDWI (300-415) quốc tế. 

Cisco SD-WAN Overlay Network

Examining Cisco SD-WAN Architecture

Cisco SD-WAN Deployment

 • Examining Cisco SD-WAN Deployment Options
 • Deploying Edge Devices
 • Deploying Edge Devices with Zero-Touch Provisioning
 • Using Device Configuration Templates
 • Redundancy, High Availability, and Scalability

Cisco SD-WAN Routing Options

 • Using Dynamic Routing
 • Providing Site Redundancy and High Availability
 • Configuring Transport-Side Connectivity

Cisco SD-WAN Policy Configuration

 • Reviewing Cisco SD-WAN Policy
 • Defining Advanced Control Policies
 • Defining Advanced Data Policies
 • Implementing Application-Aware Routing
 • Implementing Internet Breakouts and Network Address Translation (NAT)

Cisco SD-WAN Migration and Interoperability

 • Examining Cisco SD-WAN Hybrid Scenarios
 • Performing a Migration

Cisco SD-WAN Management and Operations

 • Performing Day-2 Operations
 • Performing Upgrades

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Cisco SD-WAN Overlay Network

 • Examining Cisco SD-WAN Architecture

Cisco SD-WAN Deployment

 • Examining Cisco SD-WAN Deployment Options
 • Deploying Edge Devices
 • Deploying Edge Devices with Zero-Touch Provisioning
 • Using Device Configuration Templates 
 • Redundancy, High Availability, and Scalability

Cisco SD-WAN Routing Options

 • Using Dynamic Routing
 • Providing Site Redundancy and High Availability
 • Configuring Transport-Side Connectivity

Cisco SD-WAN Policy Configuration

 • Reviewing Cisco SD-WAN Policy
 • Defining Advanced Control Policies
 • Defining Advanced Data Policies
 • Implementing Application-Aware Routing
 • Implementing Internet Breakouts and Network Address Translation (NAT)

Cisco SD-WAN Migration and Interoperability

 • Examining Cisco SD-WAN Hybrid Scenarios
 • Performing a Migration

Cisco SD-WAN Management and Operations

 • Performing Day-2 Operations
 • Performing Upgrades