» Khóa học Juniper Networks Certified Specialist - Enterprise Routing and Switching (JN0-349)

Thời gian khóa học: 60 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Học viên hoàn thành chương trình học JNCIA-Junos hoặc tương đương. Khuyến nghị hoàn thành khóa học Cisco CCNP Routing & Switching hoặc tương đương.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học
 • Khóa học Enterprise Routing and Switching, Specialist - JNCIS-ENT Được thiết kế cho các chuyên gia mạng đã có kinh nghiệm với kiến thức từ sơ cấp đến trung cấp về triển khai định tuyến và chuyển mạch trong Junos, khóa học này cung cấp kiến thức cơ bản của học viên về công nghệ định tuyến và chuyển mạch cũng như các kỹ năng xử lý sự cố và cấu hình nền tảng liên quan.
 • Khóa học Enterprise Routing and Switching, Specialist - JNCIS-ENT  trang bị cho bạn những kiến thức cốt lõi và kỹ năng về cơ sở hạ tầng mạng doanh nghiệp để bạn có thể hiểu và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp. Nội dung chính trong khóa học JNCIS-ENT bao gồm:
 • Layer 2 Switching or VLANs
 • Spanning Tree
 • Layer 2 Security
 • Protocol Independent Routing
 • OSPF
 • IS-IS
 • BGP
 • High Availability

SWITCHING

Layer 2 Switching or VLANs:

Identify the concepts, operation, or functionality of Layer 2 switching for the Junos OS:

 • Bridging components
 • Frame processing

Describe the concepts, benefits, or functionality of VLANs:

 • Ports
 • Tagging
 • Native VLANs and voice VLANs
 • Inter-VLAN routing

Demonstrate knowledge how to configure, monitor or troubleshoot Layer 2 switching or VLANs:

 • Interfaces and ports
 • VLANs
 • Inter-VLAN Routing

Spanning Tree

Describe the concepts, benefits, operation, or functionality of the Spanning Tree Protocol:

 • STP and RSTP concepts
 • Port roles and states
 • BPDUs
 • Convergence and reconvergence

 Demonstrate knowledge how to configure, monitor, or troubleshoot Spanning Tree:

 • STP
 • RSTP

Layer 2 Security

Identify the concepts, benefits or operation of various Layer 2 protection or security features:

 • BPDU, loop or root protection
 • Port security, including MAC limiting, DHCP snooping, Dynamic ARP inspection (DAI) or IP source guard
 • MACsec
 • Storm control

 Identify the concepts, benefits or operation of Layer 2 firewall filters:

 • Filter types
 • Processing order
 • Match criteria and actions

Demonstrate knowledge how to configure, monitor, or troubleshoot Layer 2 security:

 • Protection
 • Port security
 • Storm control
 • Firewall filter configuration and application

 

ROUTING

Protocol Independent Routing

Identify the concepts, operation or functionality of various protocol-independent routing components:

 • Static, aggregate, and generated routes
 • Martian addresses
 • Routing instances, including RIB groups
 • Load balancing
 • Filter-based forwarding

Demonstrate knowledge how to configure, monitor, or troubleshoot various protocol-independent routing components:

 • Static, aggregate, and generated routes
 • Load balancing
 • Filter-based forwarding

OSPF

Describe the concepts, operation or functionality of OSPF:

 • Link-state database
 • OSPF packet types
 • Router ID
 • Adjacencies and neighbors
 • Designated router (DR) and backup designated router (BDR)
 • OSPF area and router types
 • Realms
 • LSA packet types

Demonstrate knowledge how to configure, monitor or troubleshoot OSPF:

 • Areas, interfaces and neighbors
 • Additional basic options
 • Routing policy application
 • Troubleshooting tools (e.g., ping, traceroute, trace options, show commands, logging)

 

IS-IS

Describe the concepts, operation or functionality of IS-IS:

 • Link-state database
 • IS-IS PDUs
 • TLVs
 • Adjacencies and neighbors
 • Levels and areas
 • Designated intermediate system (DIS)
 • Metrics

Demonstrate knowledge of how to configure, monitor or troubleshoot IS-IS:

 • Levels, interfaces and adjacencies
 • Additional basic options
 • Routing policy application
 • Troubleshooting tools (e.g., ping, traceroute, trace options, show commands, logging)

BGP

Describe the concepts, operation or functionality of BGP:

 • BGP basic operation
 • BGP message types
 • Attributes
 • Route/path selection process
 • IBGP and EBGP functionality and interaction

Demonstrate knowledge of how to configure, monitor, or troubleshoot BGP:

 • Groups and peers
 • Additional basic options
 • Routing policy application
 • Troubleshooting tools (e.g., ping, traceroute, trace options, show commands, logging)

TUNNELS

Identify the concepts, requirements or functionality of IP tunneling:

 • Tunneling applications and considerations
 • GRE
 • IP-IP

Demonstrate knowledge of how to configure, monitor or troubleshoot IP tunnels:

 • GRE
 • IP-IP
 • Troubleshooting tools (e.g., ping, traceroute, trace options, show commands, logging)

HIGH AVAILABILITY

Identify the concepts, benefits, applications or requirements for high availability in a Junos OS environment:

 • Link aggregation groups (LAG)
 • Redundant trunk groups (RTG)
 • Virtual Chassis
 • Graceful restart (GR)
 • Graceful Routing Engine switchover (GRES)
 • Nonstop active routing (NSR)
 • Nonstop bridging (NSB)
 • Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
 • Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
 • Unified In-Service Software Upgrade (ISSU)

Demonstrate knowledge of how to configure, monitor, or troubleshoot high availability components:

 • LAG and RTG
 • Virtual Chassis
 • GR, GRES, NSB, and NSR
 • VRRP
 • ISSU
 • Troubleshooting tools (e.g., trace options, show commands, logging)