Cisco Certified Network Professional Security » Khóa Học CCNP Security SNCF (300-710) - SECURING NETWORKS WITH CISCO FIREPOWER

Thời gian khóa học: 40 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Hoàn thành chương trình học khóa học Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR - 350-701) hoặc tương đương.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

 

Khóa học Securing Networks with Cisco Firepower – SNCF (300-710) là một trong 6 course tự chọn của chương trình CCNP Security. Khóa học SNCF (300-710) trang bị cho học viên kiến thức, khả năng thực hiện các giải pháp bảo mật chuyên sâu nhằm giảm nguy cơ khai thác, tấn công từ bên ngoài và bên trong trên các dòng thiết bị bảo mật chuyên dụng Cisco FirePower Threat Defense và Cisco Firepower 7000, 8000 Series.

Với khóa học Securing Networks with Cisco Firepower – SNCF (300-710) học viên hoàn toàn có thể:

  • Cấu hình các chính sách bảo mật của Cisco Firepower & Cisco FirePower Threat Defense.
  • Tích hợp và triển khai các giải pháp bảo mật bằng thiết bị Cisco Firepower & Cisco FirePower Threat Defense.
  • Quản lý và xử lý các sự cố bảo mật liên quan đến thiết bị Cisco Firepower & Cisco FirePower Threat Defense.

 

DEPLOYMENT

-       Implement NGFW modes

ü  Routed mode

ü  Transparent mode

-       Implement NGIPS modes

ü  Passive

ü  Inline

-       Implement high availability options

ü  Link redundancy

ü  Active/standby failover

ü  Multi-instance

-       Describe IRB configurations.

CONFIGURATION

-       Configure system settings in Cisco Firepower Management Center

-       Configure these policies in Cisco Firepower Management Center

ü  Access control

ü  Intrusion

ü  Malware and file

ü  DNS

ü  Identity

ü  SSL

ü  Prefilter

-       Configure these features using Cisco Firepower Management Center

ü  Network discovery

ü  Application detectors (Open AppID)

ü  Correlation

ü  Actions

-       Configure objects using Firepower Management Center

ü  Object Management

ü  Intrusion Rules

-       Configure devices using Firepower Management Center

ü  Device Management

ü  NAT

ü  VPN

ü  QoS

ü  Platform Settings

ü  Certificates.

MANAGEMENT AND TROUBLESHOOTING

-       Troubleshoot with FMC CLI and GUI

-       Configure dashboards and reporting in FMC

-       Troubleshoot using packet capture procedures.

INTEGRATION

-      Configure Cisco AMP for Networks in Firepower Management Center

-      Configure Cisco AMP for Endpoints in Firepower Management Center

-      Implement Threat Intelligence Director for third-party security intelligence feeds

-      Describe using Cisco Threat Response for security investigations

-      Describe Cisco FMC PxGrid Integration with Cisco Identify Services Engine (ISE)

-     Describe Rapid Threat Containment (RTC) functionality within Firepower Management Center.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

DEPLOYMENT

-       Implement NGFW modes

ü  Routed mode

ü  Transparent mode

-       Implement NGIPS modes

ü  Passive

ü  Inline

-       Implement high availability options

ü  Link redundancy

ü  Active/standby failover

ü  Multi-instance

-       Describe IRB configurations.

CONFIGURATION

-       Configure system settings in Cisco Firepower Management Center

-       Configure these policies in Cisco Firepower Management Center

ü  Access control

ü  Intrusion

ü  Malware and file

ü  DNS

ü  Identity

ü  SSL

ü  Prefilter

-       Configure these features using Cisco Firepower Management Center

ü  Network discovery

ü  Application detectors (Open AppID)

ü  Correlation

ü  Actions

-       Configure objects using Firepower Management Center

ü  Object Management

ü  Intrusion Rules

-       Configure devices using Firepower Management Center

ü  Device Management

ü  NAT

ü  VPN

ü  QoS

ü  Platform Settings

ü  Certificates.

MANAGEMENT AND TROUBLESHOOTING

-       Troubleshoot with FMC CLI and GUI

-       Configure dashboards and reporting in FMC

-       Troubleshoot using packet capture procedures.

INTEGRATION

-       Configure Cisco AMP for Networks in Firepower Management Center

-       Configure Cisco AMP for Endpoints in Firepower Management Center

-       Implement Threat Intelligence Director for third-party security intelligence feeds

-       Describe using Cisco Threat Response for security investigations

-       Describe Cisco FMC PxGrid Integration with Cisco Identify Services Engine (ISE)

-       Describe Rapid Threat Containment (RTC) functionality within Firepower Management Center.