Internetwork Expert » Khóa Học CCIE Security

Thời gian khóa học: 150 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Hoàn thành chương trình học CCNP Routing & SwitchCCNP Security hoặc tương đương.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học
Chương trình đào tạo