» JUNIPER FIREWALL SRX

Thời gian khóa học: 24 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Hoàn thành chương trình học Junos JNCIA hoặc tương đương.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

Là một phần của khóa học JNCIA-SEC, khóa học chuyên đề Juniper Firewall SRX được thiết kế nhằm trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng và cốt lõi của thiết bị Firewall SRX, với kiến thức từ khóa học học viên có thể ứng dụng tốt trong quá trình tích hợp và vận hành thiết bị SRX trong hoạt động bảo mật của doanh nghiệp. 

Các chủ đề quan trọng được đưa vào trong khóa học như:

 • Traffic flow/security processing
 • Zones / Screens
 • Zone-based policies
 • Application firewall
 • Network Address Translation
 • IPSec

SRX Series Devices

Identify concepts or general features of SRX Series devices:

 • Initial configuration
 • Traffic flow/security processing
 • vSRX

 

Junos Security Objects

Identify concepts or general functionality of security zone, screen, address, or services objects:

 • Zones
 • Screens
 • Addresses/address books

Security policies

Describe the concepts, benefits, or operation of security policies:

 • Zone-based policies
 • Global policies
 • Application firewall
 • Unified security policies

Network Address Translation

Describe the concepts, benefits, or operation of NAT:

 • Source NAT
 • Destination NAT
 • Static NAT

IPsec

Identify the concepts, benefits, or operation of IPsec VPNs:

 • IPsec tunnel establishment
 • IPsec traffic processing
 • IPsec site-to-site VPNs