» CISCO FIREWALL ASA & FTD

Thời gian khóa học: 24 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Đã hoàn thành khóa học CCNA hoặc tương đương.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

Khóa học được xây dựng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp học viên có khả năng thiết kế, triển khai và vận hành sản phẩm Cisco Firewall ASA và Firewall FTD FDM (quản lý bằng Firepower Device Management On Box). Nội dung của khóa học gồm các phần quan trọng:

 • Nguyên lý hoạt động của Cisco Firewall ASA
 • Kiến trúc Cisco Firewall FTD
 • Triển khai và tích hợp Cisco Firewall FTD vào mạng doanh nghiệp
 • Triển khai các tính năng kiểm soát lưu lượng:
  • Zone  Security / Interface 
  • Object
  • NAT
  • Access Control Policy
 • Triển khai các tính năng bảo mật nâng cao:
  • URL Filtering
  • Application Control
  • IPSec Site-to-Site

 

ASA

 • Security Levels
 • Rules for Traffic Flow between Security Levels.
 • Object Groups
 • Access Control Lists (ACL)
 • Network Address Translation

 

FTD Installation

 • Cisco Firepower Threat Defense Installation
 • Cisco FirePower FDM Basic Settings
 

Network and Routing Configuration

 • Interface and Security Zone Settings
 • DHCP Server Configuartion

Security Policies and NAT

 • Auto Nat
 • Manual Nat
 • URL Filtering
 • Applcation Filtering

IPSec VPN

 • Site-to-site VPN